El servei T-CAT per l’emissió de certificats digitals al personal de les administracions públiques catalanes que tingui la consideració d’empleat públic o de treballador públic, està adreçat a tots els ens que pertanyin al sector públic català i els seus organismes vinculats que vulguin proveir de certificats al seu personal (T-CAT) o als seus sistemes, segons la definició de l’àmbit d’aplicació d’aquest que regula l’article 2.1 de la Llei 29/2010.

Per a més informació, pots consultar les Condicions específiques del servei de certificació digital a Condicions de prestació dels serveis AOC.