El certificat T-CAT de Representant, és un certificat electrònic de representant davant les administracions públiques de nivell alt, que consta al Catàleg de certificats emesos pel Consorci AOC des de la seva adaptació a la normativa eIDAS.

Aquest es demanarà sempre acompanyat d’un arxiu PDF que acrediti el nomenament del representant. El document ha de ser una publicació del diari o butlletí oficial, un document notarial, etc., ja que al llarg de l’articulat de la Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, s’estipula que l’acreditació de la representació (en el marc dels certificats reconeguts) s’ha d’efectuar per mitjà de document -públic si és exigible- que acrediti de forma fefaent les facultats del signant per actuar en nom de l’entitat, i/o les dades registrals si consta la inscripció de la representació en un registre públic.

En cas que no es pugui demanar per EACAT es podrà sol·licitar per correu postal o per correu electrònic, s’haurà d’enviar la sol·licitud degudament emplenada i signada juntament amb el certificat que acrediti la representació mitjançant les indicacions de l’opció 2 de l’Opció 2 que trobareu a Sol·liciteu el servei a la pàgina “El certificat digital dels treballadors públics de Catalunya“.

El període de lliurament d’aquest certificat serà un màxim de 20 dies laborables. En cas que opteu pel servei urgent (només aplicable per renovacions o en cas de pèrdua, robatori, etc.) el termini serà de 4 dies laborables i es limita a cinc peticions per ens i setmana. 

Requisits per justificar la sol·licitud del certificat de representant:

1.- Quins requisits normatius específics han d’acompanyar la sol·licitud d’un certificat de persona física representant de persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica?

  • Document públic que acrediti la representació.
  • Dades d’inscripció, en el seu cas, en registre públic.
  • En cas de càrrec públic, col·legi professional o titulació, aportació de document oficial que ho acrediti.
  • Identificació persona poderdant i apoderada.

T’annexem, així mateix, l’‘informe amb les referències d’aquests requisits a la normativa.

2.- Qui pot sol·licitar una T-CAT de Representant?

Poden ser-ne titulars els càrrecs que, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries d’aplicació a la seva organització, tinguin atribuïda la representació legal o voluntària de l’ens. Per exemple:

  • Ajuntaments: Alcalde/Alcaldessa (no, els secretaris municipals).
  • Diputacions, Consells Comarcals: President/Presidenta.
  • Altres ens del sector públic de Catalunya: segons el que estableixi la normativa reguladora específica i/o els Estatuts de l’ens.

També és possible delegar les competències a favor d’altres òrgans de l’ens. Per obtenir la T-CAT de Representant ha de quedar constància de la delegació (per exemple, amb una resolució) i la posterior publicació als butlletins oficials o el mecanisme previst als Estatuts. Posem a la vostra disposició un model de resolució, d’ús potestatiu.

Això és molt important perquè la T-CAT de Representant és un certificat de màxims, que des del punt de vista tècnic no “interpreta” les competències de la persona que l’utilitza/del seu titular.

És a dir, qui té aquesta T-CAT de Representant pot utilitzar-la davant qualsevol Administració i per a tota actuació administrativa sense restriccions. És responsabilitat seva fer-ne un ús correcte i adequat a les funcions que té assignades/reconegudes.

 

 

Et podria interessar