Què és?

La T-CAT de pseudònim és un certificat qualificat d’empleat públic amb pseudònim de nivell alt del Catàleg de certificats del Consorci AOC, específic per a casos on no es poden mostrar les dades del titular.

Les dades personals i d’identificació (nom, cognoms, DNI) no apareixen en el certificat, ja que són substituïdes pel pseudònim indicat.

Per això, els potencials titulars de la T-CAT de pseudònim són les persones que, dins de la seva organització, ja disposen de pseudònim regulat: els funcionaris de presons, Mossos d’Esquadra, etc.

Quan es pot emprar un pseudònim?

S’ha de protegir la identitat de la persona que actua quan concorren raons de:

 • Seguretat pública
 • Informació classificada
 • Defensa nacional
 • Altres actuacions on estigui legalment justificat l'ús del pseudònim per protegir la identitat de la persona.

A més, l’AOC només desvetlla la identitat de la persona quan ho requereixin els òrgans judicials i altres autoritats públiques en l’exercici de les funcions atribuïdes.

NOTA: el règim jurídic de la informació classificada està regulat per la Llei 9/1968, de 5 d’abril, sobre secrets oficials i el Decret 242/1969, de 20 de febrer, que la desenvolupa

Com ha de ser un pseudònim?

El pseudònim el proporciona sempre l’Administració, segons ho tingui estipulat. Pot ser:

 • Número d’identificació professional (NIP), només quan el NIP no està relacionat amb dades personals, com el DNI.
 • Alternativament, altres indicadors.

Com puc sol·licitar la T-CAT de pseudònim?

Pots sol·licitar la T-CAT de pseudònim via EACAT a través del formulari que tens a la teva disposició a l’apartat de tràmits d’EACAT>Consorci AOC>Servei de Certificació Digital

Concretament l’opció “T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats de pseudònim o representant

Nota: En aquest apartat també trobaràs les sol·licituds d’altres certificats del Catàleg de certificats

A continuació, descarrega el pdf i omple les dades que s’indiquen a la sol·licitud, un cop ja has emplenat totes les dades, signa la petició i envia-la.

Has de tenir en compte que el formulari permet fer múltiples peticions alhora clicant a l’opció (+)

Sobre la informació de la sol·licitud és recomanable que s’indiqui la unitat orgànica a què pertany la persona titular del certificat ja que facilita la justificació de la necessitat de l’ús del pseudònim.

Quins requisits ha de complir la sol·licitud de T-CAT de pseudònim?

 • Justificació de la sol·licitud: indicar el motiu pel qual sol·licites el certificat amb pseudònim
  • Ús per a seguretat pública
  • Ús per a informació classificada
  • Ús per a defensa
  • Altres actuacions en la que està legalment justificat l’anonimat. Indicar en aquest cas, el precepte i la norma legal. Per exemple, l’art. 45.4 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials
 • Indicació del pseudònim de l’empleat: segons l’apartat 3. Com ha de ser un pseudònim?
 • Facilitar un correu electrònic: tots els certificats del Catàleg de certificats incorporen un correu electrònic (informació necessària). En el cas de la T-CAT de pseudònim, i per no contravenir la finalitat del propi certificat, es recomana que el correu electrònic que facilitis eviti l’ús de combinacions del nom i cognoms de la persona; pot configurar-se a partir del lloc de treball i/o el NIP (exemple: agentT1111@policialocal.cat).
 • Aportar documentació que acrediti la identitat del signatari.
 • En el seu cas, aportar l’informe previ de l’òrgan transversal competent en matèria d’impuls de l’Administració digital de la Generalitat de Catalunya (previst a l’art. 53.3 del Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’administració digital).

Annexem, així mateix, l’informe amb les referències d’aquests requisits a la normativa.

Quan s’emetrà la T-CAT de pseudònim?

Quan rebem la teva petició, l’AOC emetrà aquests certificats prèvia valoració de l’acreditació legal del pseudònim que has indicat a la sol·licitud.

El període de lliurament de la T-CAT de pseudònim és:

 • Servei ordinari: màxim de 20 dies laborables
 • Servei urgent: 4 dies laborables, limitat a 5 peticions per ens i setmana. A més, la urgència només aplica a renovacions o en cas de pèrdua, robatori, etc.

Després de l’emissió, l’AOC cobrarà l’import corresponent, en aplicació dels Preus públics del Servei de Certificació Digital vigents.