Atesos els canvis incorporats en els tràmits corresponents a les peticions de les T-CAT, a partir d’ara, quan la sol·licitud d’un certificat amb càrrec sigui per a un secretari, secretari- interventor, interventor o tresorer, caldrà que s’adjunti a la sol·licitud, el document que acrediti el seu nomenament per l’òrgan legalment competent per efectuar-lo, o bé el document de  la presa de possessió o cessament  que acreditarà la data en  que efectivament s’exerceix o es deixa d’exercir el càrrec pel qual es sol.licita l’emissió de la T-CAT.

Aquest document caldrà afegir-lo en el moment de realitzar la sol·licitud per l’EACAT o enviar-lo per correu electrònic o físicament en el cas que la sol·licitud no es pugui realitzar pel canal habitual.

Si es sol·licita un certificat amb càrrec, per algun d’aquests nomenats i no s’afegeix el document requerit, la sol·licitud de certificat no seguirà el seu procés i s’anul·larà.

D’acord amb la normativa de règim local vigent, aquests llocs de treball es poden proveir de forma definitiva (concurs i lliure designació) o subsidiàriament mitjançant nomenaments provisionals, acumulacions, comissions de servei i nomenaments accidentals o d’interins.

Respecte dels nomenaments definitius cal tenir en compte que el sistema normal de provisió és el de concurs de mèrits (ordinari i unitari, en aquest sistema de provisió l’adjudicació dels llocs es publica al BOE, i també en el DOGC pel que fa al concurs ordinari) i de forma excepcional pel sistema de lliure designació (en què l’adjudicació dels llocs convocats es publica al BOE).

Respecte dels altres nomenaments: provisionals, acumulacions, comissions de servei i nomenaments accidentals o d’interins, la resolució d’aquests nomenaments, correspon  exclusivament a la Direcció General d’Administració Local.

Cal precisar, que els nomenaments accidentals, amb anterioritat a l’entrada en vigor del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, que regula determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, és a dir, amb anterioritat al 10/10/2008, podien ser efectuats pels presidents de les corporacions locals per Decret o Resolució, de conformitat amb l’article 33 del RD 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Arran de tot l’exposat, es conclou, que els documents que es podran acceptar per part de les Entitats de Registre de Certificats Digitals com a acreditatius dels nomenaments  són els següents:

NOTA: Les sol·licituds de T-CAT o T-CAT P amb càrrec no poden contenir més d’una petició en cada sol·licitud d’EACAT, s’han de sol·licitar individualment una per una.