El Servei de Certificació Digital va dirigit a les administracions públiques usuàries de la plataforma EACAT, tant les que enviïn les sol·licituds de certificats digitals directament a l'AOC com les que estiguin associades a una Entitat de Registre T-CAT (p.e; Consell Comarcal).

Qui pot fer la sol·licitud de certificats digitals T-CAT a través d’EACAT?

Les sol·licituds les pot crear la persona que tingui el rol d’editor o de sol·licitant informat a la Fitxa de Subscriptor. (Aquesta fitxa s'envia a través d'EACAT).

Funcions rol editor: Persona que podrà emplenar les sol·licituds de certificats a EACAT i deixar-les pendents de signatura del Sol·licitant i/o certificador segons el cas.

Funcions rol sol·licitant: Persones que autoritzen l’emissió dels certificats que es sol·licitin des del vostre ens. Serà necessària la signatura d’una d’aquestes persones en cadascuna de les sol·licituds de T-CAT personal.

Quins tràmits relacionats amb el servei de Servei de Certificació Digital es poden fer a través de l’EACAT?

Els tràmits en relació al Servei de Certificació Digital que es poden realitzar a través de l’EACAT són:

  • T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats personals
  • T-CAT: Sol·licitud de revocacions
  • T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d'aplicació
  • T-CAT : Sol·licitud i renovació de certificats de pseudònim o representant
Com es crea una sol•licitud a través d’EACAT?

Abans de crear una sol•licitud de certificat digital s'ha d'enviar la Fitxa Subscriptor (només el primer cop o si hi ha hagut algun canvi), la trobaràs l'apartat "Sol·liciteu el servei".

Per fer una sol·licitud de certificat a través de l’EACAT, accedeix a l’EACAT (www.eacat.cat), anar a l’apartat “Tràmits>Consorci AOC>Servei de Certificació Digital" i seleccionar el tipus de certificat a sol·licitar (personal o d'aplicació).

eacat.jpg

Un cop fet això, indica la informació corresponent a l’apartat “Informació inicial” i clica a “Desa esborrany” per passar a l’apartat “Dades de la sol·licitud”. Allà, indica les dades del/s certificat/s que demanes i clica a “Envia a signar”. Un cop fet això, el sol·licitant de certificats i el certificador de dades, si s'escau, hauran de signar la tramesa. Un cop fet, veuràs la sol·licitud en el registre de sortida d'EACAT i el corresponent registre d'entrada a l'Entitat de Registre.

A qui s'envia l’avís quan una sol·licitud tramitada a través d’EACAT no està correcta?
Al Responsable del Servei de Certificació Digital de Consorci AOC, i al sol·licitant que ha fet la petició.
En quin estat es troba una sol·licitud de certificats?

Caldrà que el Responsable de servei de l’ens accedeixi a la Carpeta de Subscriptor:

- Posar la targeta TCAT personal al lector.
- Clicar l'opció "Lliurament i gestió dels certificats"
- Posar el PIN de la TCAT.
- Accedir a l'opció "Estat certificats"
- Realitzar la consulta segons indica a l’apartat 2.6 del Manual de la carpeta del subscriptor enllaçat a la mateixa.

El període de lliurament dels certificats que emet l’entitat de registre del Consorci AOC és d’un màxim de 16 dies laborables a partir de la data d’arribada de la documentació correctament emplenada i signada, exceptuant per als certificats de pseudònim i representant que serà un màxim de 20 dies laborables. En cas que opteu pel servei urgent el termini serà de quatre dies laborables i es limita a cinc peticions per ens i setmana. En el cas dels certificats de pseudònim i representant la urgència només aplicarà a renovacions o en cas de pèrdua, robatori, etc.

Com fer sol·licituds de T-CATs personals amb càrrega massiva?

EACAT permet fer sol·licituds de mínim 10 certificats i màxim 50 mitjançant la càrrega massiva, sempre i quan siguin certificats del mateix tipus i tinguin la mateixa adreça d'enviament.

Des de l’apartat de sol·licituds de certificats personals “T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats personals” escull el tipus de certificat i prioritat, com sempre. A l’apartat “Dades de la sol·licitud” trobaràs la opció d’importar un arxiu per carregar les dades.

 

sol-mas-1.png

 

Descarregaràs un excel amb els camps que cal introduir amb aquesta estructura:

 

 

Un cop omplert l'excel amb els canvis l'hauràs de pujar a l'EACAT

sol-mas-3.png

Un cop carregat el fitxer, el procediment és el mateix que per una sol·licitud normal.

Recordar:

  • les peticions han de ser del mateix tipus de perfil
  • les peticions s'han d'enviar al mateix responsable del servei i la mateixa adreça d'enviament en el cas de les T-CAT en Targeta
  • les peticions han de tenir la mateixa prioritat
Quin benefici aporta fer la gestió de certificats a través de l’EACAT?

– Actualment l’EACAT és l’únic canal d’entrada
– Ofereix un nou canal a les administracions catalanes per sol·licitar d’una manera àgil els seus certificats digitals.
– Tramesa plenament telemàtica amb signatura electrònica.
– Es facilita el flux de la sol·licitud i el certificat de dades mitjançant una aplicació comuna (EACAT).
– Reducció dels costos fixos (enviament de la sol·licitud per correu ordinari, registre de sortida manual, paper i manteniment de l’arxiu).
– Es manté la garantia jurídica del tràmit.