Un ens subscriptor és un organisme sol·licitant de certificats a l'AOC.

 

Per sol·licitar el servei has de tenir present:

  1. Que totes les persones implicades (sol·licitants de certificats, certificadors de dades i responsables del servei) estiguin donats d’alta com a usuaris de la plataforma EACAT, això ho pot fer el gestor de l’EACAT del teu ens.
  2. Que les persones amb els rols de sol·licitants de certificats, certificadors de dades i responsables del servei, tant els titulars com els suplents, disposin d’un certificat digital personal T-CAT en targeta.
  3. Assignació de rols del servei de certificació digital mitjançant l’enviament de la fitxa del subscriptor.

Nota: la fitxa del subscriptor s’ha d’actualitzar cada dos anys segons auditories i condicions específiques del servei.

Tipus de rols del Servei de Certificació Digital

– Responsable del servei. Persones amb un rol de gestió i no un perfil d’elevat grau de responsabilitat, aquests actuen com a enllaç entre l’ens i la seva Entitat de Registre T-CAT. Entre les seves funcions, es responsabilitzen de lliurar els certificats digitals als titulars, de fer-los signar la documentació legal, d’arxivar-la convenientment i també d’informar-los de les seves obligacions i responsabilitats. Cal que hi hagi un mínim de dues persones amb el rol responsable del servei de certificació digital, però poden haver-hi tots els que es desitgin per tal de garantir la continuïtat del servei.

– Certificador de dades. Persones que es responsabilitzen de justificar la veracitat de les dades dels certificats. Recomanem que aquest rol sigui el perfil de l’ens amb capacitat per donar fe de les dades personals que ha de contenir el certificat digital. Per exemple: el/la secretari/ària d’un ajuntament, el/la cap de recursos humans o càrrecs similars. Cal que hi hagi un mínim de dues persones amb el rol de certificador, però poden haver-hi tots els que es desitgin per tal de garantir la continuïtat del servei.

– Sol·licitant de certificats personals. Persones amb autoritat dins de l’ens per sol·licitar l’emissió, renovació i revocació de certificats personals o d’entitat (p. ex. l’alcalde, tinent d’alcalde o un regidor a l’ajuntament, o el director de serveis d’un departament de la Generalitat). Cal que hi hagi un mínim de dues persones amb el rol de sol·licitant de certificats personals, però poden haver-hi tots els que es desitgin per tal de garantir la continuïtat del servei.

 – Sol·licitant de certificats d’aplicació. Persones amb autoritat dins de l’ens per sol·licitar l’emissió, renovació i revocació de certificats de dispositiu (p. ex. el/la cap d’informàtica). Cal que hi hagi un mínim de dues persones amb el rol de sol·licitant de certificats de dispositiu, però poden haver-hi tots els que es desitgin per tal de garantir la continuïtat del servei.

 – Editor de sol·licituds. Persones que poden emplenar, tot i que no signar, sol·licituds d’emissió, renovació i revocació de certificats digitals a través de l’EACAT, de forma que quedin preparades per a la signatura d’un usuari amb el rol de sol·licitant de certificats. Recomanem que els editors de sol·licituds siguin de perfil administratiu i que hi hagi un mínim de dues persones amb aquest rol, tot i que poden haver-hi tots els que es desitgin per tal de garantir la continuïtat del servei.

 NOTA: els rols sol·licitant i certificador són incompatibles, i és recomanable què hi hagi un mínim de dues persones en cada rol.

Veure els rols dels usuaris del Servei de Certificació Digital a EACAT

Per poder veure quins rols tenen els usuaris, el gestor de l’ens ha de fer el següent:

¨Accedir a EACAT. Entrar a “Configuració”> SERVEIS

f1.png

Cercar el servei “CAOC – Servei de certificació digital”, apareixerà el total d’usuaris amb permisos. Fem clic al nom del servei.

f2.png

A la llista d’usuaris amb permisos es visualitzaran els rols que té cada usuari.

IMPORTANT!  El gestor d’EACAT no podrà modificar els rols de Responsable del servei, Certificador de dades, Sol·licitant de certificats personals i Sol·licitant de certificats d’aplicació. Per això no són “clicables” i apareixen en gris.

f3.png

Nota: al full de lliurament i acceptació del certificat o bé al correu electrònic de lliurament dels codis PIN i PUK es pot trobar qui és el Responsable del Servei.